Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 22-01-2018

1. Wpłata za grudzień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.
2. Wpłata za grudzień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.
3. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2017 r. lub ostatni kwartał 2017 r.
4. Wpłata za grudzień 2017 r. na PFRON.
5. Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy.
6. Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).
7. Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.
8. Złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.
9. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
10. Złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym