Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 31-03-2018

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym