Co nam grozi za nieprzekazanie sprawozdania do KRS?Co nam grozi za nieprzekazanie sprawozdania do KRS?

Jednym z ważniejszych obowiązków spoczywających na spółkach handlowych które prowadzą pełną księgowość jest obowiązek dostarczenia do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Aby wszystko było zgodne z prawem spółki muszą wywiązać się z tej powinności w terminie określonym przez ustawę o rachunkowości. Przy czym według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości większość przedsiębiorców składa swoje sprawozdania w terminie od maja do września następnego roku.


Kontrola Sądu rejestrowego


Zgodnie z terminami zawartymi w art. 69 ust. 1 i ust. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). 2 wszystkie sprawozdania finansowe za ubiegły rok powinny zostać złożone do sądu rejestrowego.


Wszystkie dokumenty włącznie wraz z sprawozdaniami finansowymi trafiają do akt rejestrowych. Aczkolwiek o ich złożeniu czyni się wzmiankę w rejestrze KRS. Sąd rejestrowy odpowiedzialny jest za kontrole terminowości przedsiębiorców składających sprawozdania finansowe i inne dokumenty o których mowa w art. 40 pkt 2-5 i pkt 7 ustawy o KRS. Na obecną chwilę w rejestrze ujawniane są informacje o dniu kończącym rok obrotowy danej firmy. Dzięki temu mechanizmowi KRS może sprawnie weryfikować i wpływać na podmioty, które uchylają się od terminowego przekazywania dokumentów i sprawozdań finansowych. Kierownik sekretariatu, na podstawie danych uzyskanych z systemu, zawiadamia przewodniczącego wydziału o każdym zaniedbaniu w spełnieniu omawianego obowiązku.


Kara Grzywny


W wypadku gdy sąd rejestrowy stwierdzi że sprawozdanie finansowe bądź inne niezbędne dokumenty nie zostały złożone pomimo upływu terminu, w takim przypadku sąd wzywa zobowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowe 7 dni w którym mogą uregulować dostarczenie, pod rygorem zastosowania grzywny. Wezwanie do złożenia dokumentów jest w pewien sposób elementem postępowania przymuszającego. Oprócz użycia wyżej wymienionej metody sąd rejestrowy ma również możliwość skorzystania z innych dostępnych środków mających na celu dyscyplinowanie spółki.


Jeżeli jednak wyżej przedstawione wezwanie trafi na adres spółki, to należy w podanym odgórnie terminie uzupełnić brakujące sprawozdanie finansowe lub potrzebne dokumenty oraz dodatkowo pisemnie usprawiedliwić niespełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów na ustalony wcześniej termin. Usprawiedliwienie powinno zawierać obiektywny okoliczności przez które złożenie dokumentów nie było możliwe.


Nie zastosowanie się do przepisów grozić może nałożeniem grzywny na zobowiązanych. Należy pamiętać że Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Na starcie (2 razy) nałożona grzywna nie może być większa niż 10.000 zł. Całkowita suma grzywien nie może przekraczać miliona złotych. Co ważne, jeżeli wykonamy obowiązek rejestrowy lub sąd umorzy postępowanie w takim wypadku nałożone grzywny również ulegają umorzeniu.


Odpowiedzialność Karna


Osoby pełniące role kierowniczą pamiętać muszą również o ewentualnej możliwości nałożenia sankcji karnych. Sąd rejestrowy ma prawo powiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem grzywnie albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy nie składa m.in. sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym.


Sąd Najwyższy w rozprawie która odbyła się 8 stycznia 2016 r., sygn. akt V KK 380/15, wskazał, że brzmienie art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości wskazuje, że ujęta w nim norma ma charakter blankietowy w zakresie zawartym w sformułowaniu "wbrew przepisom ustawy". Odsyła ona do innych unormowań, w których jasno przedstawia się, w jakich warunkach podmiot typu przestępstwa jest zmuszony do złożenia wyżej przedstawionych sprawozdań.Kwestie te reguluje artykuł 69 ustawy o rachunkowości. Nakazuje się w nim wszystkim kierownikom jednostek objętych normowaniem ustawy składanie w rejestrze sądowym m.in. rocznego sprawozdania finansowego.
Sąd najwyższy zaznaczył także, iż obowiązek złożenia potrzebnych dokumentów tj. sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym nie podlega dyskusji i jest niezależne od uprzedniego badania biegłego rewidenta.


Definicję mówiącą o kierowniku jednostki przeczytać możemy w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Osoba pełniąca księgowość spółki, która jednocześnie nie pełni w spółce funkcji wymienionej w tym przepisie, nie może ponieść odpowiedzialności karnej za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS (por. wyrok SN z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II KK 279/14).


Wyroki skazujące


Wyrok sądu zależy od okoliczności, jakie mają miejsce w spółce. Dobrym przykładem będzie sytuacja przekazania aktu rejestrowego oraz właściwych dokumentów ponad rok po terminie ( bez obiektywnego powodu czy sytuacji która usprawiedliwia to zachowanie) może zostać potraktowane jako lekceważenie omawianej wyżej powinności i zarazem uniemożliwienie kontrahentom uzyskania kompleksowych informacji o działalności spółki. Pogląd taki przedstawił Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt II Ka 223/15 (zob. też wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt IV Ka 25/16).


Z drugiej strony sąd może uznać zaistniałą sytuacje jako niedopatrzenie i ma prawo do umorzenia takiej sprawy.

Szukaj w artykułach: