Czy pracownik ma prawo skrócić swoje zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy?

Czy pracownik ma prawo skrócić swoje zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy?


W tym artykule dokładnie zbadamy kwestie skrócenia przez pracownika okresu zwolnienia lekarskiego wraz z wcześniejszym powrotem do miejsca pracy. Sprawa nie jest do końca klarowna, wiele osób które prowadzą swoje przedsiębiorstwa a zarazem pracownicy borykają się z pytaniem czy skrócenie zwolnienia lekarskiego jest w ogóle możliwe i z jakimi konsekwencjami prawnymi się wiąże. Nie kiedy zdarza się sytuacja iż pracownik na zwolnieniu lekarskim niezdolny do wykonywania obowiązków pracownika z powodu choroby bądź wypadku, chciałby swoje zwolnienie skrócić, w momencie gdy dowiaduje się że za okres jego trwania nie otrzyma pełnego wynagrodzenia, a np jedynie 80% swojej normalnej płacy. Wiele osób, których motywujące kwestia finansowa, taka utrata części zarobków może skłonić do rozważania nad przerwaniem zwolnienia bądź jego skróceniem. Należy zastanowić się jednak czy aby na pewno jest to legalne. Czy pracownik ma prawo do samodzielnego wybierania terminu powrotu do pracy? Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie?Co w takim wypadku powinien zrobić pracodawca?

Przerwanie bądź skrócenie zwolnienia i powrót pracownika do miejsca pracy


Na początku chciałbym zaznaczyć, że powrót pracownika do pracy ze zwolnienia lekarskiego jest jak najbardziej możliwy. Jednakże gdy pracownik postanowi wrócić do pracy musi wiedzieć że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami oraz koniecznością podjęcia odpowiednich kroków, głownie chodzi o ponowne przebadanie pracownika.

Co do zasady, jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie, powinien powstrzymać się od jakiejkolwiek pracy przez cały wyznaczony ówcześnie okres.W wypadku gdy pracownik czuje się już zdrowy oraz zdolny do wykonywania swojej pracy, może przerwać zwolnienie i wrócić do miejsca pracy przed upływem wskazanego czasu na dokumencie wystawionym przez lekarza, jednak pracownik ten musi udać się na ponowną wizytę w celu weryfikacji stanu zdrowia oraz zdolności do wykonywania pracy. Taki powrót wiązać się będzie z utratą prawa do otrzymania zasiłku za okres od powrotu do pracy, aczkolwiek za okres po powrocie do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych otrzyma już normalne wynagrodzenie za pracę. Odwołując się do artykułu 80 kodeksu pracy, wynagrodzenie należy się wyłącznie za wykonaną pracę, a za okres jej nie wykonywania tylko gdy przepisy tak stanowią. Podsumowując, skoro pracownik skraca zwolnienie lekarskiego i wraca do swoich obowiązków to płaci mu się wyłącznie za wykonaną pracę a zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe już go nie dotyczy.


W praktyce pojawia się wątpliwość czy pracownik samodzielnie (bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem) może wrócić do pracy (dla bezpieczeństwa należy uznać że jest to możliwe wyłącznie po wizycie u lekarza), jeśli orzeczona niezdolność do pracy trwała krócej niż miesiąc. Po 30 dniach pracownik i tak ma obowiązek wykonania kontrolnych badań mających na celu sprawdzenie czy pracownik jest już zdolny do powrotu do pracy. W wypadku gdy niezdolność do pracy trwała krócej niż 30 dni, a pracownik podejmie samodzielne kroki i wróci do pracy, wiąże się to z automatycznym wycofaniem wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego za pozostały czas zwolnienia, dobrym pomysłem jednak byłaby wcześniejsza wizyta u lekarza w celu profesjonalnej kontroli stanu zdrowia.


Pracownik nie powinien bowiem samodzielnie i swobodnie decydować o tym, czy stan jego zdrowia pozwala mu na powrót do pracy. W praktyce, skoro pracownik sam nie może uznać, iż jest niezdolny do pracy z powodu choroby i niejako sam sobie udzielić zwolnienia lekarskiego, tak sam również nie powinien decydować o tym, czy odzyskał już zdolność do pracy, którą wcześniej utracił z powodu choroby.


Analogicznie wcześniejszy powrót do pracy wiąże się ze skróceniem okresu, za jaki należy mu się wynagrodzenie chorobowe (art. 92 kodeksu pracy- za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia od związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu).


Powrót do pracy ze zwolnienia lekarskiego a zasiłek chorobowy


Za wszelkie zasady i przebieg wystawiania pracownikom zwolnień lekarskich odpowiedzialne jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Stosownie do przepisów powołanego rozporządzenia, zwolnienie lekarskie, potwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby, wystawia się pracownikowi po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia pracownika przez właściwego lekarza. Samo zwolnienie lekarskie wystawiane jest na okres, przez który pracownik powinien powstrzymywać się od wykonywania pracy, jednak nie krócej niż na okres do kolejnego ewentualnego badania lekarskiego.


Jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie, powinien zastosować się do wskazanych terminów i powstrzymać się od wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, należy pamiętać jednakże iż osoba w tym okresie niezdolna do pracy nie pozostaje on jednak bez środków na koncie, przysługuje mu zasiłek chorobowy bądź wynagrodzenie chorobowe. Zasady przyznawania zasiłku chorobowego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby bądź wypadku. Przytoczona wyżej ustawa jednak nie reguluje sytuacji w której pracownik postanowił zrezygnować z reszty zwolnienia.


Jeśli natomiast pracownik przerywa zwolnienie lekarskie za zgodą lekarza, który wykonał stosowne badania lekarskie i potwierdził brak niezdolności do pracy, to pracownik traci jedynie prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego po powrocie do pracy, a nie za cały wskazany w zwolnieniu lekarskim okres. Tyle, że nie traci na tym finansowo, gdyż za czas wykonywania pracy po powrocie ze skróconego zwolnienia lekarskiego należy mu się normalne wynagrodzenie za pracę.


Podsumowując, pracownik ma prawo do przerwania zwolnienia lekarskiego i powrotu do pracy, jeżeli w jego ocenie (potwierdzonej odpowiednim badaniem lekarskim) odzyskał sprawność i jest w stanie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli pracownik podejmie takie kroki automatycznie traci prawo do pobierania zasiłku chorobowego w okresie niezdolności, a za okres w którym normalnie wykonuje swoją prace przysługuje mu odpowiednia do jego zarobków płaca. Ważnym jest jednak aby pracownik sam nie decydował czy jest on w stanie wrócić do swojej pracy, ale żeby zrobił to kwalifikowany lekarz. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku sygn. III UZP 15/15 stwierdzając, iż w świetle przepisów prawa pracy (art. 229 K.p.)

 

Szukaj w artykułach: