Jak liczyć godziny pracy w przypadku sobotniego święta?Jak liczyć godziny pracy w przypadku sobotniego święta?


Obowiązek wyznaczenia prawidłowej ilości dni wolnych należących się pracownikowi za święto które przypada w sobotę wynika ze sposobu ustalania wymiaru czasu pracy czyli przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Mechanizm ten służy do prawidłowego rozliczania liczby dni i godzin które w danym okresie przysługują pracownikowi.
W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy?


Najważniejszym z elementów służących do wyznaczania czasu pracy pracowników jest prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w ówcześnie ustalonych terminie rozliczeniowym. Aby obliczyć obowiązujący wymiar czasu pracy pracownika należy:


• pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni które przypadają na dany okres rozliczeniowy
• dodać do otrzymanej wcześniej liczby iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni do końca okresu rozliczeniowego, przypadających w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
• odjąć 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i nie przypadające w niedziele (art. 130 K.p.).


Wszystkie obowiązujące święta w Polsce wyznacza ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Do końca tego roku przypadają jeszcze dwa dni świąteczne, wykazane w wyżej wymienionej ustawie, a dokładnie są to następujące święta: 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Obydwa z wyżej wymienionych świąt obniża wymiar czasu o osiem godzin.


Pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do piątku


Duża liczba pracowników pracuję na umowie obejmującą wymiar pracy od poniedziałku do piątku. Pracodawcy w tym przypadku mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada. Wskazany dzień wolny powinien przypadać na mniej więcej ten sam okres co święto, ponieważ wyłącznie wówczas rozkładowa liczba godzin pracy będzie zgodna z wymiarem czasu pracy w danym terminie rozliczeniowym. Nie istotnym jest czy w zakładzie pracy obowiązuje 1-miesięczny czy 3-miesięczny okres rozliczeniowy, gdyż za święto 11 listopada pracownikom należy w takim okresie rozliczeniowym wskazać dodatkowy dzień wolny od wykonywania pracy. Należy pamiętać że w przypadku gdy pracodawca nie wskaże dnia który będzie wolnym od pracy, i pracownik przepracuje większą liczbę godzin niż obowiązująca go. Spowoduje to naruszenie wymiaru czasu pracy ( co za tym idzie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy także zostaną naruszone).


Ważnym aspektem jest fakt, iż pracodawca może wyznaczyć różny okres wolny od pracy zależnie od grup pracowników lub pojedynczych jednostek.


Choroba pracownika a sobotnie święto


W wypadku gdy pracownik w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, będącym równocześnie dniem który zapisany jest w wyżej wymienionej ustawie tj. dniem świątecznym, był nie zdolny do pojawienia się w pracy co za tym idzie do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest do wyznaczania innego dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny. We wskazanych okolicznościach wymiar czasu pracy pracownika oblicza się zgodnie z art. 130 K.p., czyli tak jak ogółu zatrudnionych. Jednak podlega on zmniejszeniu liczbę godzin które zostały usprawiedliwione, zgodnie z odgórnie przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 K.p.).
Aczkolwiek jeśli pracownik nie był w stanie wykonywać pracy ze względu np. choroby, w dniu wyznaczonym jak dzień wolny za święto które przypada w sobotę, pracodawca nie ma obowiązku do udzielenia kolejnego dnia wolnego od pracy.


Dni wolne dla osób pracujących na niepełny etat


W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na niepełen etat, jego wymiar czasu pracy ustala się zgodnie z art. 130 K.p (identycznie jak dla pracownika pełnoetatowego) a następnie zmniejsza się analogicznie do wielkości niepełnego etatu. Obliczeń należy dokonywać do przyjętego okresu rozliczeniowego. W podanych okolicznościach obowiązek udzielenia pracownikowi niepełnoetatowemu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wystąpi, gdy wykonuje on pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w dobowym wymiarze czasu pracy zmniejszonym proporcjonalnie do wielkości jego etatu.
W przypadku gdy osoba pracująca na niepełen etat wykonuję pracę tak zwaną w zmiennym rozkładzie, aby wyznaczyć dodatkowy dzień wolny należy porównać obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy tego pracownika.


Przykład


W danym miejscu pracy obowiązuje podstawowa organizacja czasu pracy oraz 3-miesięczne okresy rozliczeniowe. Osoby zatrudnione pracują od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ostatni tegoroczny okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od października do grudnia br.
Pracowników w okresie od października do grudnia 2017 r. obowiązuje wymiar czasu pracy wynoszący 488 godzin, tj. [(40 godz. × 13 tyg. - (8 godz. × 4 święta)]. Natomiast zgodnie z układem kalendarza przypadają w tym okresie 62 dni robocze, czyli 496 godzin, tj. 62 dni × 8 godzin. Aby zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni i godzin pracy, należało wyznaczyć jeszcze jeden dzień wolny od pracy w październiku, listopadzie lub grudniu br.

Szukaj w artykułach: