Niższe składki ZUS - Ministerstwo Finansów i Rozwoju opublikowało projekt

MRiF opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przypomnijmy, że w założeniu ustawa ma wprowadzić niższe składki na ubezpieczenia społeczne (nie obejmuje składek na ubezpieczenia zdrowotne) dla osób, które osiągają w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przychody ze sprzedaży niższe od trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia rocznie.
Chyba najważniejszy fragment tej ustawy brzmi: „Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, których prognozowany roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, jest uzależniona od uzyskiwanego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek, o której mowa w art. 18 ust. 8„

Projekt nie odpowiada niestety na wiele pytań stawianych zarówno przez przedsiębiorców jak i ekonomistów, choć należy spodziewać się dalszych prac uszczegóławiających.

Szukaj w artykułach: