Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno rentowych


Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona. Nie może ona przekroczyć limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach - jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Płatnik nalicza ubezpieczonemu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnej podstawy wymiaru (obowiązującej w danym miesiącu) do momentu osiągnięcia przez niego rocznego jej limitu. Zaprzestaje dalszego naliczania tych składek po osiągnięciu przez ubezpieczonego kwoty tego pułapu. Wówczas nie nalicza ich już do końca danego roku kalendarzowego.

Zasadę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP. Składkę tę należy zatem naliczać (za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) od pełnej podstawy wymiaru obowiązującej w danym miesiącu do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca zaprzestaje natomiast opłacania składki na FEP za pracownika wykonującego prace szczególne, jeżeli jego roczny przychód (podlegający oskładkowaniu) osiągnie górną granicę rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Nie należy natomiast stosować rocznego limitu w podstawie wymiaru składek na pozostałe ubezpieczenia społeczne, tj. chorobowe i wypadkowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie bierze się go również pod uwagę przy naliczaniu składek na FP i FGŚP. Oznacza to, że także po osiągnięciu kwoty rocznego ograniczenia płatnik nalicza i odprowadza składki na wymienione ubezpieczenia i Fundusze od pełnej podstawy ich wymiaru.

W 2017 r. roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi 127.890 zł (w 2016 r. wynosił 121.650). Taka sama kwota limitu obowiązuje też w bieżącym roku przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP.

Ustalając np. pracownikowi wysokość rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, pracodawca uwzględnia oskładkowany przychód uzyskany przez pracownika w tym roku, licząc narastająco począwszy od stycznia do grudnia danego roku.

Szukaj w artykułach: