Wszystko na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)


Czym jest plik JPK?

Plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorce za dany okres. Występuje wyłącznie w wersji elektronicznej. Informacje zostają bezpośrednio pobrane z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Jednolity Plik Kontrolny posiada specjalny układ i format (schemat xml), który umożliwia łatwe jego przetwarzanie. Od 1 stycznia przyszłego roku (2018 r.) wszyscy podatnicy płacący podatek VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, natomiast od 1 lipca roku 2018, wszystkie osoby płacące podatek VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, wysyłają inne struktury pliku JPK według żądania organów podatkowych.
W jaki sposób wysłać plik JPK?


1. Jak odpowiednio przygotować plik JPK_VAT?

Osoba płacąca podatki która nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w odpowiedniej strukturze i formacie XML, w celu stworzenia własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv który udostępniany jest przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb i preferencji w każdym arkuszu kalkulacyjnym.
Odpowiednio przygotowany plik można wysłać z darmowej aplikacji Klient JPK 2.0.

2. W jaki sposób wysłać plik JPK? Czy zrobić to samemu?

Ówcześnie przygotowany plik JPK_VAT w formacie CSV należy przekonwertować do formatu XML, do tego posłużyć się można aplikacją Klient JPK 2.0, używając funkcji ''Konwersja pliku CSV do XML''. Tak przygotowany plik jest gotowy do wysłania, aby wysłać plik należy użyć opcji ''Wyślij Dokument'' w aplikacji Klient JPK 2.0.

3. Jak prawidłowo podpisywać JPK_VAT?

Plik JPK może być podpisywany zarówno w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak i przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Jeżeli chcemy wysłać dokument za kogoś należy uprzednio złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji (UPL-1).

4. Jak sprawdzić czy poprawnie wysłaliśmy plik?

Dowodem na to że plik został wysłany poprawnie jest uzyskanie statusu 200 ''Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, wygenerowano UPO''.

5. Jak pobrać UPO dla wcześniej wysłanego pliku JPK?

W celu pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) dla prawidłowo wysłanego pliku JPK należy skorzystać z opcji w aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel ''Historia'') lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf

6. Co może być przyczyną nie poprawnego wysłania dokumentu JPK_VAT?

Spowodowane może być to przez:

• nieprawidłowe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,
• nieprawidłowe ustawienia konfiguracyjne podpisu w programie podpisującym, w którym wygenerowaliśmy dany podpis,
• użycie niewłaściwego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów.

7. Co sygnalizuje błąd ''400''?

Komunikat błędu oznacza inicjowanie sesji wysyłki tego samego dokumentu.

8. Czy firma która prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy użyciu Microsoft Excel jest zobowiązana do przesyłania JPK_VAT w okresach miesięcznych? Czy Microsoft Excel jest programem?

Ewidencje podatkowe prowadzone przy użyciu programów biurowych takich jak Microsoft Excel, należy zaliczyć do prowadzonych przy wykorzystaniu programów komputerowych. Co za tym idzie podmioty prowadzące księgi podatkowe przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych są zobowiązane do miesięcznego przesyłania JPK_VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy zobowiązani będą do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej.

9. Czy zgodne z prawem jest wysłanie dokumentu JPK_VAT dotyczącego spółki lub innego podmiotu przy użyciu Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest założenie UPL-1?

JPK_VAT może być podpisywane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Więcej informacji odnośnie założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  W wypadku, gdy podmiot lub spółka ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.


Deklaracje VAT a JPK_VAT


10. W przypadku gdy osoba płacąca podatki rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK-VAT także kwartalnie?
Nie. JPK_VAT koniecznie musi być przysłany za okres miesiąca, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

11. W związku z co miesięcznym obowiązkiem do raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorca ma prawo do zachowania możliwości składania deklaracji VAT co kwartał?
Tak, przepisy ustawy o podatku od usług i towarów umożliwiają na składanie dokumentu deklaracji VAT co kwartał.

12. Czy plik JPK powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Tak jak plik JPK, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem księgi podatkowej zakupów i sprzedaży VAT. Informację ujęte w JPK_VAT muszą być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu pozbycia się ryzyka wystąpienia błędów oraz podejrzeń pomyłki, zmieniono wersję struktury JPK_VAT tak, aby odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

13. Czy przedsiębiorca, który składa zerową deklarację VAT, zobowiązany jest do przesłania pliku JPK_VAT?

Podatnicy, którzy zobowiązani są na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu VAT, są również zobowiązani do co miesięcznego składania pliku JPK
W takim przypadku należałoby wypełnić jedynie nagłówek oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot plik JPK_VAT. Pozostałych miejsc nie należy uzupełniać.

14. Czy czynny zarejestrowany rolnik który jest podatnikiem VAT, i składa deklarację VAT oraz prowadzi jedynie działalność rolniczo gospodarczą również ma obowiązek składać plik JPK_VAT?

Tak, rolnik który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT również ma obowiązek składania dokumentu JPK_VAT.

Faktury

15. Czy w pliku JPK_VAT muszą zostać wykazane wszystkie wystawione faktury, czy wystarczy jedna kwota zbiorcza, która obejmuje sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT należy zawrzeć wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze)

16. Jak wykazać w pliku JPK_VAT fakturę do paragonu?

W wypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla płacących podatki VAT należy wykazać w JPK_VAT. Jeśli dana faktura jest wystawiona za bezpośrednio na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży przy pomocy paragonu i wykazać sprzedaż na podstawie oddzielnej faktury.
W wypadku gdy wystawimy fakturę po wysłaniu JPK_VAT za dany okres trzeba przesłać poprawiony plik ze wykazaną fakturą. Nie jest koniecznym dokonywać zmiany w zapisach ewidencji VAT, w przypadku gdy wystawienie faktur do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Taki rodzaj sprzedaży udokumentowany może zostać tylko i wyłącznie za pomocą paragonów i wpisany zbiorczo - wówczas w poszczególnych pozycjach koniecznie trzeba wpisać ''sprzedaż paragonowa''. Jeśli więc wystawiona faktura została na rzecz kupującego, w takim wypadku nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

17. Czy w pliku JPK dokumentacja musi być złożona według daty ujęcia ewidencji VAT?

Nie jest to konieczne, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma większego znaczenia. Istotnym jest lecz, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. W sprawie numeracji prawo do decyzji leży po stronie podatnika.

18. Jak uwzględnić zmianę JPK_VAT w wypadku, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy w takim przypadku kwoty powinny zostać przedstawione z minusem?

W takim wypadku należy je uwzględnić ze znakiem minus oraz wykazać je w dokumencie JPK_VAT.

19. Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT faktury wprowadzamy razem czy pojedynczo?

Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT.

20. Czy w polu K_44 dla ''Ewidencji zakupu VAT'' opisane jako ''Wartość Faktury netto'' musimy uwzględnić tą część faktury w której kwota podatku jest rożna od zera, czy całość faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia. Jeżeli więc podatnik odlicza np. 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, to wykazuje tylko 50% kwoty netto z takiej faktury. Podatnik nie powinien wykazywać w ogóle faktur ze zwolnieniem, stawką 0% VAT.

21. Co zrobić ma podatnik w sytuacji, gdy otrzyma fakturę VAT na dwie różne pozycje. Jedną z nich będzie faktura zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygująca od ww. dostawcy, która w pełni koryguje drugą pozycje faktury podstawowej. Odnosząc się do przepisów ustawy o VAT nie ma prawa do odliczenia VAT z drugiej pozycji, co za tym idzie w takim przypadku czy jest zobowiązany do ujęcia pozycji drugiej faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy wyłącznie fakturę zasadną, a pominąć pozycję drugą i korektę do niej?

Plik JPK musi być odzwierciedleniem ewidencji kupna i sprzedaży VAT, a więc nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami o VAT. W takim przypadku trzeba uwzględnić w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

22. Czy pozycja odnosząca się do podatku należnego może zawierać znak minus w przypadku gdy ujęcie większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych?

Jeśli kwota podatku należnego wynosi mniej niż 0, w takim przypadku należy je wykazać w JPK_VAT.

Paragony

23. W wypadku gdy podatnik jest właścicielem kilku kas rejestrujących, ma prawo do dokonania jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien zostać wprowadzony osobno?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wielu kas rejestrujących.

24. Czy paragony fiskalne należy uwzględnić w JPK_VAT do momentu gdy nie powstanie oddzielna struktura dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorowo na podstawie dokumentu ''fiskalnego raportu okresowego''

Korekty w pliku JPK_VAT

25. W jakich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do wysłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia.

26. W wypadku gdy podatnik złożył JPK_VAT a nie był do tego zobowiązany, ma obowiązek nanieść korekty w przypadku zmian danych, które podatnik zobowiązany do składania musiałby korygować?

Tak, w takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest do naniesienia korekt.

27. Czy trzeba wysłać korektę JPK_VAT w przypadku gdy dokonaliśmy korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmienieniu kwot: kwota do zwrotu na konto bankowe podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres w którym zostanie rozliczony?

W tym przypadku podatnik nie jest zobowiązany do złożenia korekty JPK_VAT.

28. Ile czasu mamy na złożenie korekty JPK_VAT?

W sytuacji gdy podatnik zobowiązany do składania co miesięcznych składek musi nanieść korektę, powinien zrobić to niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o popełnionych błędach w formularzu kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Obrót zagraniczny

29. Czy dokument JPK_VAT jest ważny także dla podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, lecz które nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności?

Tak, JPK_VAT odnosi się także do przedsiębiorców nieposiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działaności a zarejestrowanych w Polsce jako podmioty płacące VAT.

30. Czy JPK_VAT powinno zawrzeć się faktury odpowiadają za dokumentację sprzedaży usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, to znaczy terytorium kraju trzeciego bądź UE?

Tak. Ustawodawcy przewidzieli raportowanie transakcji dostawy oraz świadczeń usług poza teren kraju w którym dana działalność jest prowadzona, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Transakcje przedmiotowe powinny zostać raportowane w pozycji 11 oraz analogicznie pozycji 12 deklaracji VAT-7 również K_11 i K_12 JPK_VAT.

31. Czy w polu opisanym jako ''Sprzedaż opodatkowana 0%'' w punkcie K_13 trzeba ująć jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy również obrót z eksportu towarów poza terytorium państwa.

W pozycji K_13 należy ująć jedynie obrót krajowy według stawki VAT wynoszącej 0%.

32. W przypadku gdy transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien zostać wskazany
odpowiedni numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego oraz dane podatnika, czy może dane kontrahenta oraz numer faktury zakupu jako dowód?

W takim przypadku gdy do czynienia mamy z transakcją WNT oraz odwrotnym opodatkowaniem VAT w ewidencji sprzedaży powinien znaleźć się numer faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie w stanie dokonać obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta, który jest prawdziwą stroną transakcji.

33. Czy mamy obowiązek wypełnić pole ''Data Wpływu Faktury'' w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowe nabyć towarów nie mamy obowiązku uzupełniać pola ''Data Wpływu Faktury''. Odnosząc się do wcześniej wspomnianej zasady, w takich przypadkach obowiązek powstaje 15 dnia miesiąca następującego w którym dokonano dostawy towarów, lecz co ważne nie otrzymania faktury.

Szukaj w artykułach: