Wszystko o urlopie w pierwszej pracy, ile i kiedy się należy?Wszystko o urlopie w pierwszej pracy - ile i kiedy się należy?

Odnosząc się do artykułu 152 §1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec. Osoby które podjęły się zatrudnienia na etacie po raz pierwszy, aby uzyskać urlop wypoczynkowy będą musiały poczekać. Stosownie z treści art. 153 §1 kodeksu pracy, pracownik, podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął tę pracę, ma prawo do płatnego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 z tego, co normalnie przysługiwałoby mu za cały przepracowany rok (20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracownika na potrzeby wymiaru urlopu wypoczynkowego, na pełnym etacie). Pierwszy etat w życiu a urlop wypoczynkowy - lecz jak to wygląda w rzeczywistości?

Jak długi urlop należy się przy podejmowaniu pierwszej pracy w życiu?

Zaznaczyć należy, iż udzielając urlopu pracownikowi który podejmuję pracę po raz pierwszy w życiu, należy zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie. Powyżej przedstawiony przepis posługuję się pojęciem ''z upływem miesiąca pracy''. Czy oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do przepracowania miesiąca kalendarzowego, nim nabędzie prawo do urlopu? Nie do końca. Przepisy prawa pracy nie precyzują, jak należy liczyć miesiąc pracy – w tym zakresie (stosownie do art. 300 Kodeksu pracy) należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego, przy czym sposób liczenia terminów, określony w art. 112 kodeksu cywilnego, akurat w przypadku urlopów wypoczynkowych pracownika nie ma zastosowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 roku sygn. I PKN 47/96). Z czego wynika, iż należy uznać miesiąc, który rozpoczyna się np. w dniu 1 września, upływa z dniem 30 września. Jeżeli zatrudnienie następuje w dniu 10 marca, to miesiąc pracy upływa w dniu 9 kwietnia.

Jeżeli pracownik nie ma jeszcze pełnego stażu pracy, który daje mu prawo do 26 dni urlopu za rok i pracuje na pełnym etacie, to jest uprawniony do 20 dni urlopu za rok kalendarzowy. W wypadku gdy do tego stażu wlicza się tak zwane okresy zaliczalne, np. staż, w trakcie którego pracownik miał płacone stypendium stażowe, okresy studiów i inne. Jeśli taki pracownik zatrudniony został np. 8 września, a chciałby jeszcze we wrześniu skorzystać z urlopu wypoczynkowego, to niestety nie ma jeszcze do niego prawa.

Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy - czy się zaokrągla?

Zaokrąglanie urlopu ma miejscu w wypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli pracownik podejmuję pracę po raz pierwszy, to z reguły nie ma jeszcze stażu pracy, nadającego mu możliwość do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, a zatem należyty mu urlop nalicza się z puli 20 dni. W wypadku gdy pracownik pracuję na 2/3 etatu, to w jego przypadku urlop za cały rok wynosić będzie 2/3 z 20, czyli 13,33 dnia, co daje nam 14 dni po zaokrągleniu.

Szukaj w artykułach: