ZUS wprowadza nowe zmiany w formularzach, na czym polegają?Nowe oznaczenia formularzy ZUS

Chcąc jeszcze bardziej ulepszyć i usprawnić mechanizm biurokracji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od ponad roku zajmuje się działaniami mającymi na celu optymalizację swoich formularzy. W zwiążku z tym na przestrzeni ostatniego roku w formularzach wprowadzony zostały konkretne zmiany.

Na czym polegają zmiany w formularzach?

Aby ulatwić pracę przedsiębiorcom, Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił zmienić swoje formularze w celu dopasowania ich do obecnych standardów. W celu modyfikacji znacznie uproszczono język, jakim zapisana została ich treść, a także usunięto wybrane pola i sekcje. Zmiany również mają na celu poprawy kwestii ilośćiowej, gdyż w niektórych przypadkach kilka formularzy zostało zastąpionych jednym, który należy obowiązkowo uzupełnić w niektórych sytuacjach Od kwietnia 2017 roku ZUS udostępnił około 40 nowych wzorów formularzy. Oprócz zmian przedstawionych powyżej, zmianom uległa również symbolika, w związku z czym poniżej przedstawiamy obecną listę druków, które zostały w pewnym stopniu zmienione.

Nowe formularze ZUS

• wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego zmienił nazwę z ZAS-34 na ZAO,

• ZAS-2, czyli zaświadczenie lekarskie wystawiane w związku z ciążą zostało zmienione, oraz zastępuje stare druki ZAS-2, ZAS-13 i ZAS-21,

• zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z chorobą zawodową (ZAS-7) zastąpiło stary druk ZAS-7 i ZAS-8,

• RP-1E czyli symbol wniosku o emeryturę zmienił symbol na EMP,

• dotychczasowe formularze EPRZ, EWNUU, EWZU I EWZUU wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku zastąpił ZPW,

• EKP to nowa nazwa wniosku w sprawie kapitału początkowego (wcześniejsze nazwy to KP-1 i KP-3),

• wniosek o zmianę danych zamieszkałej w Polsce uległ zmianie ze starej nazwy ZUS-ER-WZD-01 na znacznie prostszy EZP,

• z kolei nowy symbol EZZ umożliwia zmianę danych osoby za granicą (wcześniej był do tego potrzebny wniosek ZUS-RZ-WZD-01),

• druki RP-6 i RP-6Z dotyczące informacji o okresach składkowych i nieskładkowych zastępuje ERP-6,

• dotychczas aby wycofać wniosek należało wypełnić druk ZUS-ER-WWS-01 teraz zastąpi go EWS,

• aby złożyć wniosek o rozłożenie na raty należnośći składkowych należy wypełnić druk RSR (dawniej ZUS-EUR-02),

• stary wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-08-02 zastąpi nowy RD-8,

• z kolei wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia zmieni nazwę ze starego RD-9=02 na RD-9,

• chcąc odroczyć termin płatnośći składek powinniśmy uzupełnić druk RSO (kiedyś ZUS-EOP-02),

• RNW, czyli wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń zastępuje stary wniosek ZUS-RD-WZD-01,

• wnioski EPW-P i EPW-U dotyczące ustalenia przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność) zastąpione zostały drukiem RRP,

• stare wnioski EPW-P i EPW-U dotyczące ustalenia przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek zastąpił druk RRP

• RAB (dawniej ZUS-RD-FAB-01) to wniosek o udzielenie ulgi w spłacie neleżności likwidowanego FAL z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń,

• z kolei adekwatny wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL nazywa się RAW (wcześniejsza nazwa to ZUS-RD-FAW-01),

• US-7 to nowa nazwa wniosku o wydanie zaświadczenia lub informacji z konta osoby ubezpieczonej, zastępującego wnioski US-7, US-8, US-11, US-12, US-16, ZUS-ZZU i EWZ-1,

• UWZ zastąpił druki EWZ-1 i EWZ-2 i pozwala wnioskować o wydanie zaświadzczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,

• druki ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01 zastąpione zostały przez wniosek o symbolu USS pozwalające na transfer lub wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej,

• US-9 to z kolei nowy symbol wcześniejszych wniosków US-9 i US-10 pozwalających wnioskować o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składek na ubezpiecznie emerytalne i rentowo/chorobowe,

• USZ to nowy symbol wniosku ZUS-UP-PWS-01 o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę,

• OL-9 to z kolei nowy symbol wcześniejszego wniosku N-9 służącego do otrzymania zaświadczenia o stanie zdrowia.

Szukaj w artykułach: