Czy pracownik ma obowiązek sprzątać w miejscu pracy - co grozi za niesprzątanie?

Czy pracownik ma obowiązek sprzątać w miejscu pracy - co grozi za niesprzątanie?

Pracodawca w momencie zatrudnienia pracownika ma obowiązek zorganizować jego stanowisko pracy. Organizacja ta polega m.in. na wyposażeniu tego stanowiska we wszelkie potrzebne meble, urządzenia i inne przedmioty, konieczne do prawidłowego wykonywania jego obowiązków. Niedopuszczalnym jest pozostawienie kwestii organizacji stanowiska na głowie nowo zatrudnionego pracownika, w tym głównie zobowiązanie go, aby w skład stanowiska wchodziło prywatne wyposażenie pracownika.

Naturalnie dopuszczalnym jest umożliwienie korzystania pracownikowi z jego prywatnego sprzętu do celów służbowych np. prywatny laptop, stanowi to jednak pewne odstępstwo od generalnej zasady organizacji stanowiska przez pracodawcę. Jednakże mając na uwadze fakt, iż za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca, do jego obowiązków należy dopilnowanie, aby stanowisko na którym pracuje zatrudniony pracownik, spełniało wszelkie normy BHP, a pewności takiej pracodawca nie będzie miał jeżeli pracownik korzysta z prywatnego wyposażenia.

Z drugiej strony, jednym z obowiązków pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy. Oznacza to między innymi to, iż powierzone do dyspozycji mienie, należące do pracodawcy, pracownik nie tylko wykorzystuje w sej codziennej pracy, ale również jest zobowiązany o nie dbać. Ta dbałość powinno przejawiać się wykorzystywaniem składników mienia pracodawcy i wyposażenia stanowiska pracy zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymanie go w odpowiednim i należytym porządku, ale również bezwzględne reagowanie w sytuacji, gdy dany składnik wyposażenia stanowiska pracy stwarza zagrożenie dla zdrowia bądź życia.

Czy pracownik może zostać zwolniony za bałagan w miejscu pracy?

Jeżeli pracownik popełnia poważne uchybienia oraz nie przestrzega swoich obowiązków, o których mowa powyżej, może ponieść przykre dla niego konsekwencje. Stanowią one bowiem podstawę nie tylko, do stosowania wobec pracownika odpowiedzialności porządkowej, lecz mogą skutkować wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę czy nawet dyscyplinarką. Zatem jeśli pracownik nic sobie nie robi z zaistniałej sytuacji, w której narzędzie bądź wyposażenie stanowiska pracy stwarzają dla niego albo innych osób zagrożenie zdrowia czy życia, będzie to stanowić naruszenie jego podstawowych obowiązków, będące przyczyną rozwiązania umowy o prace.

Ważnym aspektem jest to, iż co do zasady pracownik nie ma obowiązku sprzątania swojego stanowiska pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy spoczywają na pracodawcy, a więc to on powinien zadbać o to, aby stanowiska pracy zatrudnionych były czyste, a dbałość może przejawiać się np. zatrudnieniem sprzątaczki.

Szukaj w artykułach: